Tietosuojaseloste

Tietosuojaa koskeava seloste

Yleistä

Tämä seloste antaa EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiä tietoja siitä, miten henkilötietoja käsitellään tarjoamiemme palveluiden ja toimintamme yhteydessä.

Rekisterinpitäjä

Unihome Oy (2868187-2)

Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Yhteyshenkilö

Tähän tietosuojaselosteeseen tai henkilötietojenkäsittelyymme liittyvissä kysymyksissä yhteydenotot asiakaspalveluumme  +358 (0)2941 24727

sales@unihome.fi

Rekisteröidyt

Tämä tietosuojaselosteen mukaisia rekisteröityjä ovat rekisterinpitäjän asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat sekä asiakkaiden vieraat. Tämä tietosuojaseloste koskee myös rekisterinpitäjän internet-sivujen käyttäjiä. 

Henkilörekisterin nimi

Unihome Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä sekä luottotietotarkastupalveluita tarjoavilta yrityksiltä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin. Tietojen kerääminen on mahdollista myös seuraavista lähteistä: kohteissa olevan kulunvalvonnan kautta, verkkosivuillamme olevien evästeiden kautta ja sosiaalisen median sivustoiltamme. 

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.Voimme kuitenkin käyttää myös ulkopuolisia henkilötietojen käsittelyssä, joille henkilötietoja voidaan siirtää tämän tietosuojaselosteen mukaista käsittelyä varten. Tällaisia ulkopuolisia henkilötietojen käsittelijöitä voivat olla meille palveluita tarjoavat yritykset, kuten perintäyritykset ja siivousyritykset. Lisäksi rekisterinpitäjän konserniyhtiöllä voi olla pääsy henkilötietoihin tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Teemme asianmukaisen tietosuojan ja-turvan varmistamiseksi Tietosuoja-asetuksen edellyttämän sopimuksen kaikkien käyttämiemme henkilötietojen käsittelijöiden kanssa.   

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin lain edellyttämissä tilanteissa viranomaisille tai yrityskauppatilanteissa. Luovutamme majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain edellyttämällä tavalla ulkomaalaisia koskevat matkustajailmoitukseen liittyvät tiedot sen kihlakunnan poliisilaitokselle, jonka toimialaueella majoituskohde sijaitsee. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Unihome Oy

Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö

Postiosoite: Pohjoinen Hesperiankatu 23A, 00260 Helsinki

Sähköpostiosoite: sales@unihome.fi

Yritys vastaa pyyntöihin yhden kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Rekisteröidyn oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli yritys on pyytänyt rekisteröityä antamaan suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn, on hänellä oikeus milloin tahansa syytä ilmoittamatta peruuttaa antamansa suostumus. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista suoritetun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.